„ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“ – НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ 

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.
Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.
Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.
Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.

Наредба за приобщаващо образование – https://web.mon.bg/upload/28504/nrdb-priobshtavashto_04112021.pdf

Документи за работата на клуба

ДЕЙНОСТИ

Клуб „В света на думите“
Ръководител: Красимира Иванова
Възрастова група: 5-7 клас
Клуб „Дигитална работилница“
Ръководител: Айсун Исмаил
Възрастова група: 5-7 клас
Клуб „Сръчни ръце“
Ръководител: Зюмрют Акиф
Възрастова група: 5-7 клас
Клуб „Конструиране с Лего“
Ръководител: Теодора Боянова
Възрастова група: 1-7 клас
Клуб „Магията на танца“
Ръководител: Елисавета Колева
Възрастова група: 1-4 клас
Клуб „Футбол“
Ръководител: Мирослав Върбанов
Възрастова група: 5-7 клас

Към началото