„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ – Проект BG05M2ОP001-2.012-0001

През учебната 2020/2021г. в ОУ „Христо Ботев“ продължават дейностите по проект „Образование за утрешния ден“ към Министерството на образованието и науката. В рамките на проекта бяха създадени два клуба, с ученици от 5., 6. и 7.клас

Цели на проекта:
  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.
Към началото