„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ – Проект BG05M2ОP001-2.012-0001

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Специфичните цели на проекта са:
– Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
– Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
– Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
– Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
– Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
– Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
– Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

I. КЛУБОВЕ

През учебната 2023-2024 г. ОУ „Христо Ботев“, гр. Алфатар участва в Дейност 6 за Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).
След анкетно проучване, в училище се сформира клуб „Дигитална креативност“ с ръководител Айсун Исмаил, учител по КМИТ . В него участваха ученици от 5-7 клас. Заниманията се провеждат по утвърден график и тематична програма.  Учениците се запознаха с програми за обработване на информация, текстообработка, как се създава текстов документ, как се въвежда текст, работа с цифров блок на клавиатурата, форматиране на текст, създаване на изображение, редактиране на изображение, създаване на презентация и др. 

II. ОБУЧЕНИЯ

В рамките на проекта, педагогическият колектив на ОУ „Христо Ботев“ се включи в обучение, организирано от Институт за човешки ресурси на тема „Pабота в дигитална среда – изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове, чрез съвременните възможности на дигиталните технологии.“ В продължение на два дни учителите бяха запознати с електронни платформи за създаване на учебни ресурси, както и работиха с „Дигитална раница“ и програмата Mozabook, чрез която създадоха дидактически материали.

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТА

Заповед на Министъра на образованието и науката

Обща информация за проекта

Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/home

Указания за изпълнение на дейностите по проект ОУД

Приложения по проекта:

  1. Декларация за информирано съгласие
  2. Тематична програма и график за работата на групата
  3. Анкетна карта за участие
  4. Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

Клубове в ОУ „Христо Ботев“ за 2020/2021 г.

               Клуб                                            Клас                    Ръководител
„Дигитална работилница“                        5-7                     Айсун Исмаил
„Дигиталика“                                                5-7               Теодора Боянова                     
Към началото