„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Проект BG05M2OP001-5.001-0001

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности

  • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
  • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
Обща информация за проекта
Указания за работа по проекта
Приложения към проекта
Информационна система на проекта – https://react.mon.bg

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

През учебната 2023/2024 в рамките на Дейност 2 към проекта, в ОУ „Христо Ботев“ бяха проведени обучения на ученици от първи клас, водени от Айсун Исмаил, учител по КМИТ. В рамките на планирания брой часове учениците имаха възможността да работят с Microsoft Teams и приложения от пакета Office 365.
През учебната 2022/2023 в рамките на Дейност 2 към проекта, в ОУ „Христо Ботев“ бяха проведени обучения на ученици от първи и втори клас, водени от учителят по Компютърно моделиране и информационни технологии Айсун Исмаил, за работа с дигитални образователни платформи – запознаване с тях, начина на функциониране и какви възможности предлагат те при ОРЕС. В рамките на планирания брой часове те имаха възможност да работят с Microsoft Teams и свързаните с него приложения към Оffice 365. След успешното приключване на обучителните дейности, учениците получиха сертификати за тяхното участие.

 

Към началото