САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план за дневна форма на обучение. (чл. 106, чл. 112 от ЗПУО)

ДОКУМЕНТИ

Конспекти – 5. клас

Към началото