ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Стойността на проекта е 151 123 000 лв.
Проекта е с продължителност 60 месеца, не по-късно от 31.12.2027 г.
Специфични цели:
>  Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване дела на преждевременно напусналите училище;
>  Повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви;
>  Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование;
>  Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители.
Целевите групи по проекта са:
> Ученици от уязвими групи, вкл. от маргинализирани групи, такива с обучителни затруднения, с пропуски в усвояването на учебното съдържание, ученици в риск от отпадане от образователната система, ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с хронични заболявания и изявени дарби;
> Родители на ученици от уязвими групи, вкл. роми, както и родители на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби, лица преждевременно напуснали училище;
>  Учители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, вкл. образователни медиатори, социални работници; експерти от РУО;
>  Специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие.
Дейностите по проекта са:
Дейност 1. „Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие”
        Очаква се над 4500 педагогически специалисти и непедагогически персонал да бъдат включени в обучения за работа с деца и ученици от уязвими групи.
       Едно от обученията е за прилагане на картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на ученици със специални образователни потребности и хронични заболявания. Специални обучения ще има за прилагането на инструментариуми за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система, за маркери при риск на деца и ученици и за определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици.
       Друго обучение ще има за използване на инструментариум за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им.
       Предвижда се и въвеждаща квалификация за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа, както и обучение на непедагогически персонал (образователни медиатори, социални работници).
 Дейност 2. „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес”
Дейност 3. ,Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование
      За стипендията могат да кандидатстват ученици от  I до VII клас с представен документ, който потвърждава класиране в национален или международен конкурс, олимпиада и състезание в периода след стартирането на проекта (27 януари 2023 г.)
       В рамките на всички дейности по проекта ще има възможност училищата да оборудват нови кабинети (до 9000 лева)  или да закупят допълнително оборудване (до 6000 лева) за работа с деца с таланти или със специални образователни потребности, както и за осигуряване на средства за работата на специалисти и др.
Дейност 4. „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование. ”
Дейност 5. „Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование“.

ГРУПИ ПО ПРОЕКТА

През втория учебен срок на 2023/2024 г. ОУ „Христо Ботев“ участва в Дейност 4 – „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование” с две сформирани групи:
Български език и литература – 4.клас, ръководител Валентина Симеонова
Български език и литература – 7.клас, ръководител Красимира Иванова

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТА

Заповед на Министъра на образованието и науката

Списък на класираните училища по проект „Успех за теб“

Към началото